Pisno ocenjevanje celotnega oddelka sme biti opravljeno največ dvakrat v tednu in največ enkrat na dan.
Učenci 14 dni pred redovalno konferenco ne pišejo izdelkov za oceno, razen v primeru, ko gre za ponovno ocenjevanje pisnih izdelkov.

Če je pri pisni obliki preverjanja znanja celotnega oddelka tretjina ali več učen-cev ocenjenih negativno oziroma polovica in več učencev v učni skupini, se pisno ocenjevanje enkrat ponovi, razen za učence, ki so bili prvič ocenjeni pozitivno in ponovnega preverjanja ne želijo.

Če gre za ponovitev preverjanja lahko učenci pišejo pisne izdelke tudi trikrat v ted-nu, vendar mora biti med pisanjem drugega in tretjega izdelka en dan presledka.

Pri popravnih in razrednih izpitih ocenjuje učenčevo znanje izpitna komisija na imenovanje ravnatelja, ki po uspešno opravljenem izpitu določi tudi splošni uspeh.

Na ugovor staršev učenca na oceno ob koncu pouka ( tri dni po prejemu spri-čevala ) imenuje ravnatelj tri člansko komisijo, ki preveri ustreznost ocene.

Razred ponavlja učenec, ki si ni pridobil znanja, potrebnega za uspešno delo v višjem razredu in je bil ob koncu pouka negativno ocenjen iz enega ali več predmetov.

Negativno ocenjeni učenci lahko ob koncu pouka opravljajo popravni izpit, na isti dan smejo opravljati popravni izpit iz največ dveh predmetov.

Starši, ki želijo, da njihov otrok kljub izpolnjeni šolski obveznosti nadaljuje šolanje v šoli, o tem obvestijo razrednika.

O vsaki načrtovani odsotnosti učenca ( do 5 dni ) morajo starši predhodno pisno obvestiti razrednika.

Učenci, ki so namenoma povzročili škodo na lastnini sošolcev ali šolski lastnini, morajo povrniti ugotovljeno škodo.

Nacionalno preverjanje znanja se opravlja ob koncu II. triade prostovoljno, ob koncu III. triade obvezno, ob koncu I. triade nacionalnega preverjanja znanja ni.

Nacionalno preverjanje znanja se opravlja samo pisno. Traja lahko najmanj 45 in največ 90 minut.

Ob koncu 6. razreda se NPZ opravlja iz slovenščine, matematike in tujega jezika. Ob koncu 9. razreda ( v mesecu maju ) pa se NPZ opravlja iz slovenščine, matematike in iz predmeta, ki ga v mesecu marcu imenuje minister za tekoče šolsko leto.

Učenec in starši imajo pravico do vpogleda v ovrednotene naloge nacionalnega preverjanja znanja v prisotnosti učitelja na šoli in v roku, določenem v šolskem koledarju.

Dosežki učenca pri NPZ so izraženi v točkah in odstotkih. Učenci 6. razreda o svojih dosežkih prejmejo obvestilo, dosežki učenca 9. razreda pa so zapisani na zaključnem spričevalu.

Več se lahko najde v Pravilniku o pravicah in dolžnostih učencev v OŠ , ter Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja v devetletni OŠ, ki sta tudi objavljena na spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport.