O šolski knjižnici

Šolska knjižnica OŠ Livada

 

Šolska knjižnica na OŠ Livada deluje v prostorih šole. Namenjena je podpiranju vzgojno-izobraževalnega procesa ter potrebam učencev in delavcev šole. Član knjižnice je vsak učenec od vpisa do zaključka šolanja. Knjižnica članom nudi prostor za učenje, knjige in druge vire za doseganje šolskih ter drugih ciljev. Učenci lahko pri gospe knjižničarki natisnejo slikovno gradivo (do 3 slike) za šolske obveznosti.

Gradivo si lahko učenci izposojajo le z izkaznico. Izposoja je možna vsak dan od ponedeljka do petka od 7.30 do 8.15 in od 12.00 do 14.30 ure.

Gradivo si uporabniki izposodijo za 14 dni, z možnostjo podaljšanja. Gradiva za bralno značko in domače branje ne podaljšujemo. Revij ne izposojamo. Referenčno gradivo (slovarji, leksikoni, enciklopedije, …) uporabljamo le v čitalnici.

S šolskim leto 2017/2018 je šolska knjižnica prešla na vzajemno bazo COBISS. Trenutno še prenašamo gradivo v sistem Cobiss. Spletni katalog je na voljo na povezavi: https://plus.cobiss.si/opac7/bib/search

Knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izobraževalnega dela v šoli. V šolski knjižnici skupaj z medpredmetnim povezovanjem izvajamo knjižnično informacijska znanja za vse učence šole.

Šolska knjižnica je informacijsko središče šole, ki zagotavlja informacije in ideje, ki so temelj za uspešno delovanje v sodobni informacijski družbi. Skrbi za informacijsko opismenjevanje, opremljanje s spretnostmi za vseživljenjsko učenje in usposabljanje za aktivno in ustvarjalno življenje v informacijski dobi. Pomembno in ekskluzivno delo, ki ga šolska knjižnica opravlja za prav vsakega udeleženca vzgojno-izobraževalnega procesa tako učence kot učitelje ter ostale strokovne delavce.

Šolska knjižnica usposablja učence za doživljenjsko učenje in razvija njihovo duhovnost, ki jim omogoča živeti kot odgovornim državljanom.

Irena Jabbi, knjižničarka


 
 
 
Prilagoditev strani