1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
Naziv zavoda in kontaktni podatki

Osnovna šola Livada

Ulica Dušana Kraigherja 2

1000 Ljubljana

Telefon: 01/420 19 60

Elektronska pošta: group1.osljli@guest.arnes.si

Spletna stran: http://www.oslivada.si

Odgovorna uradna oseba

GORAN POPOVIĆ, ravnatelj

Telefon: 01/420 19 62

goran.popovic@guest.arnes.si

Datum prve objave kataloga 10. 11. 2017
Datum zadnje spremembe /
Katalog je dostopen na spletnem naslovu www.oslivada.si
Druge oblike kataloga katalog je v tiskani obliki dostopen v tajništvu osnovne šole in v pisarni ravnatelja
2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA
 
2.a Organigram in podatki o organizaciji organa
Kratek opis delovnega področja organa

85.200 osnovnošolsko izobraževanje

47.800 trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah

47.990 druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic

49.391 medkrajevni in drug cestni potniški promet

59.290 druga oskrba z jedmi

58.140 izdajanje revij in druge periodike

58.190 drugo založništvo

68.200 oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin

82.300 organiziranje razstav, sejmov in srečanj

85.510 izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije

85.520 izobraževanje, izpopolnjevanje na področju kulture in umetnosti

85.590 drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpolnjevanje in usposabljanje

85.600 pomožne dejavnosti in izobraževanje

90.010 umetniško uprizarjanje

91.011 dejavnosti knjižnic

93.110 obratovanje športnih objektov

93.299 drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas

Organigram zavoda

Povezava do organigrama zavoda http://oslivada.si/

(organigram je v tej mapi)

 
2.b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba

GORAN POPOVIĆ, ravnatelj

Telefon: 01/420 19 62

goran.popovic@guest.arnes.si

 
2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropske skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov
Državni predpisi

Zakon o zavodih (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO10)

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO445)

Zakon o šolski inšpekciji (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO460)

Zakon o nagradah Republike Slovenije na področju šolstva (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO539)

Zakon o delovnih razmerjih (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5944)

Zakon o javnih uslužbencih (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3177)

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3328)

Zakon o osnovni šoli (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO448)

Zakon o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO865)

Zakon o javnem naročanju (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7086)

Zakon o knjižničarstvu (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO2442)

Zakon o varstvu osebnih podatkov (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3906)

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3336)

Zakon o računovodstvu (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1597)

Zakon o šolski prehrani (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6564)

Zakon o vrednotenju in priznavanju izobraževanja

(http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5284)

Zakon o starševskem dopustu in družinskih prejemkih (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6688)

Pravilniki

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV5180)

Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11251)

Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11347)

Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV6096)

Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11584)

Pravilnik o prilagojenih izobraževalnih programih devetletne osnovne šole (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV5313)

Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV7973)

Pravilnik o izvajanju poskusa fleksibilnega predmetnika v osnovni šoli (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV7704)

Pravilnik o smeri izobrazbe strokovnih delavcev (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV5687)

Pravilnik o financiranju šole v naravi (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV5933)

Pravilnik o obrazcih javnih listin v osnovni šoli (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV9024)

Pravilnik o postopnem uvajanju prvega tujega jezika v 2. razred osnovne šole (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11951)

Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV2204)

Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV6697)

Pravilnik o vodenju razvida izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV9234)

Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV6698)

Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13060)

Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih ter osnovnem in srednjem šolstvu v plačilne razrede (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV2204)

Pravilnik o dodeljevanju študijskih pomoči (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV2297)

Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV7588)

Pravilnik o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol, javnih osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javnih glasbenih šol (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODRE381)

Pravilnik o posodabljanju vzgojno-izobraževalnega dela (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12027)

Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV7220)

Pravilnik o obrazcih, dokumentaciji in stroških pri vrednotenju in priznavanju izobraževanja (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10836)

Pravilnik o dodeljevanju Zoisovih štipendij (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12115)

Pravilnik o potrjevanju učbenikov (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12484)

Pravilnik za uveljavljanje regresa za potovanje otrok in mladine (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV3465)

Pravilnik o spremljevalcih pri prevozu skupine otrok (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10734)

Odredbe

Odredba o postopnem uvajanju programa 9-letne osnovne šole (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODRE382)

Odredba o vzgojno-izobraževalnem programu osnovna šola (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODRE383)

Odredba o posodobitvah učnih načrtov programa življenje in delo osnovne šole (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODRE432)

Uredbe

Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED3687)

Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED4797)

Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED926)

Uredba o izobešanju zastave Republike Slovenije v vzgojno-izobraževalnih zavodih (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED4894)

Uredba o delovnih uspešnostih iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED4781)

Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED3687)

Kolektivni pogodbi

Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=KOLP11)

Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=KOLP19)

Predpisi Evropske skupnosti Register predpisov EU (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html)
   
2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Državni register predpisov Spletni strani http://www.mizs.gov.si/ in http://www.pisrs.si/Pis.web/
Evropski register predpisov Spletna stran http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
 
2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
 

Letni delovni načrt za šolsko leto 2017/2018

Letni delovni načrt za šolsko leto 2016/2017

Poročilo o uresničitvi letnega delovnega načrta 2017/2018

Vzgojni načrt šole 2017/2018

 
2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
 

– vpis v prvi razred

– vpis učencev iz drugih šol

– prešolanje učencev na druge šole

– napredovanje delavcev v plačne razrede

– napredovanje strokovnih delavcev v nazive

– imenovanje ravnatelja

– sprejem letnega delovnega načrta

– sprejem poročila o realizaciji letnega delovnega načrta

– sprejem poslovnega poročila

– sprejem vzgojnega načrta

– izrekanje vzgojnih ukrepov

– odločanje o pritožbah in dajanje informacij javnega značaja

2.g Seznam javnih evidenc, s katerim organ upravlja
  Vse javne evidence, ki so določene z zakonom (javne listine, ki jih šola izdaja učencem idr.).
2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
 

Šola vodi zbirko podatkov o učencih – seznam, osebni podatki, ocene, vzgojni ukrepi, statusi (Lo.Polis) na podlagi zakonodaje Republike Slovenije.

Ostalih informatiziranih zbirk podatkov šola ne vodi.

 
2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij – sledijo razčlenjene- -mu opisu delovnega področja zavoda

Poglej, katere bi bilo smiselno dati online – vseh se ne da!

Odlok o ustanovitvi zavoda

Šolski koledar za tekoče šolsko leto

Pravilnik šolske prehrane

Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti

Kodeks ravnanja zaposlenih

Pravila hišnega reda

Vzgojni načrt

Načrt šolskih poti

Pravila namestitve in uporabe gradiva, pridobljenega z video nadzorom

Pravilnik o pohvalah, priznanjih in nagradah

Načrt ravnanja z odpadki

Pravilnik o obliki, vsebini in uporabi pečatov

Pravilnik o darilih

Pravilnik o računovodstvu

Pravilnik o ukrepih za varovanje delavcev pred nasiljem, trpinčenjem, spolnim in drugim nadlegovanjem ter pred drugimi oblikami psihosocialnih tveganj na delovnih mestih

Pravilnik o organizaciji in sistematizaciji delovnih mest

Načrt integritete

Pravilnik o prepovedi uživanja psihoaktivnih snovi na delovnem mestu ter odreditvi in izvajanju preizkusa alkoholiziranosti in drugih prepovedanih psihoaktivnih substanc

Pravilnik o prostovoljskem delu

Pravilnik o sredstvih in opremi za osebno varnost pri delu

Poslovnik o delu sveta šole Osnovne šole Livada

Pravilnik o sofinanciranju šole v naravi in drugih večdnevnih dejavnosti Osnovne šole Livada

Pravilnik o podrobnejši obravnavi izrednih dogodkov in opredelitev odgovornosti pri reševanju

Pravilnik o zagotavljanju prve pomoči na delovnem mestu

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij

Večina informacij je dostopnih prek spletne strani http://www.oslivada.si/ ob vsakem času.

Informacije so fizično dostopne vsak delavnik na sedežu šole, v času uradnih ur tajništva, po predhodni najavi pri osebi, pooblaščeni za posredovanje informacij javnega značaja.

Informacije so dostopne tudi ljudem s posebnimi potrebami, in sicer tako, da so dostopne na spletu v tekstovni obliki.

Prosilec lahko poda zahtevo za dostop do informacij javnega značaja ustno, pisno preko elektronske pošte ali po pošti.

V primeru, ko dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije, ki v skladu z zakonom niso javne in jih je mogoče izločiti iz dokumenta, ne da bi to ogrozilo njihovo zaupnost, pooblaščena oseba organa izloči te informacije iz dokumenta ter seznani prosilca z vsebino preostalega dela dokumenta.

Stroškovnik Zavod lahko v primeru, če bi bil dostop do večjega obsega dokumentov povezan tudi z večjimi materialnimi stroški, le-te zaračunava skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.
 
4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja oziroma tematskih sklopov

1. Pravilnik o sofinanciranju šole v naravi in drugih večdnevnih dejavnosti OŠ Livada

2. Pravilnik o podrobnejši obravnavi izrednih dogodkov in opredelitev odgovornosti pri reševanju

3. Pravila hišnega reda

GORAN POPOVIĆ, ravnatelj

__________________________